Domov Blog

Detail článku

Všeobecné

Univerzálna jednotka IQ24 MFD

obrázok blogu


Univerzálna/multifunkčná jednotka IQ24 MFD


Prináša do systému IQRC široké možnosti využitia. Vďaka množstvu vstupov a výstupov môže ovládať všetky druhy fancoilových jednotiek, vzduchotechnické klapky, spínať rekuperáciu, tepelné čerpadlá, chladiace stropy atď. Pomocou skriptov je možné nahrať do jednotky ľubovoľnú aplikáciu a funkčnosť si tak plne prispôsobiť. Všetky parametre je možné meniť bezdrôtovo cez bezdrôtovú komunikáciu 2,4GHz alebo cez RS485 pomocou presne definovaných príkazov.

Napríklad na jednu IQ24 MFD môže byť priradených až 16 regulačných jednotiek IQ24 RCD (iba vykurovanie), alebo IQ24 RCDM a každá môže spínať iný výstup či už na základe teploty, vlhkosti alebo koncentrácie CO2. Takisto môže byť priradená len jedna regulačná jednotka IQ24 RCDM ktorá riadi viacero výstupov, napríklad v prípade konfigurácie ovládania fancoilu. Vďaka obrovským možnostiam konfigurácie je použitie vhodné pre hotely, nemocnice, školy aj rozľahlé administratívne budovy.

Potrebný hardvér: IQ24MFD basic 4DIN + 4xrele 2DIN

Príklady použitia:

Použitie tohto zariadenia je veľmi široké a definuje sa aplikáciou ktorá je do zariadenia nahratá. Aplikácie sa do zariadenia nahrávajú pomocou tzv. scriptov. V zariadení je definovaných 16 tzv „regulátorov“ ku ktorým môže byť softvérovo priradených 16 tzv. „aktuátorov“. V jednoduchosti povedane zariadenie môže získavať 16 rôznych vstupných hodnôt na základe ktorých môže ovládať 16 rôznych výstupov.

Najlepšiu predstavu o možnostiach zariadenia získame popisom maximálnej konfigurácie zariadenia.

Riadiace digitálne výstupymax. 20 reléových/ FET výstupov + 4 DO
Riadiace analógové výstupymax 2 analógové výstupy (0-10V, 2-10V, OFF-2-10V, 10-0V, 10-2V)
Riadiace analógové vstupymax 4 analógové vstupy (2 priame + 2 kombinovane AIDIO)
Riadiace digitálne vstupymax 4 dig. vstupy (2 priame + 2 kombinovane AIDIO), FCI (frequency counter input)
ZberniceI2C – pripojenie vstupno výstupných zariadení tretích strán
SPI – Serial Peripheral Interface
RS485 – sériová linka využívaná na nahrávanie scriptov alebo pre MODBUS komunikáciu so zariadeniami tretích strán

Technické parametre

Napájanie230VAC, 5VDC, 12VDC, 24VDC
Riadiace digitálne výstupyON-OFF 2-bodové, ON-OFF 3-bodové, PWM
Riadiace analógové výstupy0-10V, 2-10V, OFF-2-10V, 10V-0V, 10V-2V
Riadia analógové vstupy2x analógové vstupy (snímače teploty)
Riadiace digitálne vstupy2x digitálny vstup, FCI
ZberniceI2C, SPI, RS485

Ovládanie                                                    

– bezdrôtovo cez program IQRC
– z regulačnej jednotky IQ24 RCD (iba regulácia teploty) alebo IQ24 RCDM 

Varianty

– základný modul IQ24 MFD
– rozšírenie o reléový modul IQ24 MFD RE (max 4 moduly)
– rozšírenie o modul IQ24 MFD FET s výkonovými tranzistormi (max 4 moduly)

Rozširujúce moduly

1. IQ24 MFD RE

Pripája sa konektorom k IQ24 MFD jeho funkciou je len rozšírenie o 4 výstupné relé. Maximálne je možné rozšírenie o 4 moduly.
Maximálne tak môžeme mať 20 výstupných relé, 4 relé v IQ24 MFD a 16 rozširujúcich.

Možnosti ovládania fancoilov prostredníctvom IQ24 MFD (4xrelé 16A)
– ovládanie dvoj trubkového fancoilu prostredníctvom dvojbodového aktuátoru 1xrelé a ovládanie rýchlosti ventilátoru pomocou 3xrelé
– ovládanie dvoj trubkového fancoilu prostredníctvom trojbodového aktuátoru 2xrelé, ovládanie rýchlosti ventilátoru pomocou analógového výstupu 0-10V
– ovládanie štvor trubkového fancoilu prostredníctvom dvoch trojbodových aktuátorov 4xrelé, ovládanie rýchlosti ventilátoru pomocou analógového výstupu 0-10V

2. IQ24 MFD FET

Pripája sa konektorom k IQ24 MFD jeho funkciou je len rozšírenie o 4 výstupné výkonové FET tranzistory. Maximálne je možné rozšírenie o 4 moduly. Maximálne tak môžeme mať 16 FET výstupov.

Možnosti ovládania fancoilov prostredníctvom IQ24 MFD (4xrelé 16A) + 4xrele 2DIN/4xFET 2DIN
– ovládanie dvoj trubkového fancoilu prostredníctvom trojbodového aktuátoru 2xrelé, a ovládanie rýchlosti ventilátoru pomocou 3xrelé
– ovládanie štvor trubkového fancoilu prostredníctvom dvoch trojbodových aktuátorov 4xrelé, a ovládanie rýchlosti ventilátoru pomocou 3xrelé

Je možné pridať maximálne 4 moduly

Maximálna konfigurácia na 12DIN modulov

Možnosti využitia ostatných vstupov / výstupov zariadenia

A01 / A02 – analógový výstup 0–10V môže byť využitý na niektoré typy fancoilov, ktorých otáčky ventilátora sú riadené napätím. Prípadne je možné ovládanie zariadení iných výrobcov, ktoré je možné riadiť napätím 0-10V.
Analógové výstupy je možné hardvérovo (zmenou osadenia 0R odporov) prepnúť do prúdového režimu 0/4mA-20mA/40mA. Prúdové slučky sa využívajú pri ovládaní zariadení na väčšie vzdialenosti, kde by kvôli odporu vodičov mohlo dochádzať k úbytkom napätia a skresleniu požadovanej napäťovej úrovne.

AI1 / AI2 – meranie teploty vykurovacieho prípadne chladiaceho média analógovým teplotným čidlom, prípadne pripojenie iného analógového snímača (napr. meranie intenzity osvetlenia). V prípade merania intenzity osvetlenia je možné zmeniť správanie fancoilu a iných periférií a zároveň nastaviť priority (napr. v prípade tmy (v miestnosti nik nie je) je možné prepnúť fancoil do útlmu aj keď regulačná jednotka má nastavený komfortný program a požaduje od fancoilu kúrenie), prípadne opačne, keď sa vyžaduje chladenie.
Prípadne je možné prostredníctvom nameranej intenzity osvetlenia napr. ovládať žalúzie (buď prostredníctvom niektorého z výstupov alebo prostredníctvom modulu žalúzií cez komunikačné rozhranie). V prípade nameranej vysokej intenzity osvetlenia je možné automaticky zatvoriť žalúzie ak je miestnosť v režime chladenia.
Analógové vstupy rovnako ako analógové výstupy môžu fungovať v napäťovom alebo prúdovom režime teda pri napäťovom 0-10V, pri prúdovom 0/4mA – 20mA/40mA.

DI1 / DI2 – meranie teploty vykurovacieho prípadne chladiaceho média digitálnym teplotným čidlom, prípadne detekcia pohybu. V prípade použitia pohybového senzoru je možné zmeniť správanie sa fancoilu v prípade dlhšej neprítomnosti osôb resp. pohybu v miestnosti a znížiť intenzitu chladenia prípadne vykurovania, prípadne vypnúť ventilátor fancoilu.

SPI – pripojenie zariadenia využívajúceho komunikačný protokol SPI – možnosť pripojenia CO2 snímača, VOC snímača a iných.
V prípade použitia CO2 resp. VOC snímača je možné na základe nameranej úrovne CO2, vlhkosti prípadne zvýšenej koncentrácie prchavých látok prostredníctvom skriptu nastaviť správanie niektorej inej periférie zariadenia (napr. zopnutie relé prípadne FET, nastavenie úrovne 0-10V, nastavenie logickej úrovne digitálneho výstupu, zaslanie informácie prostredníctvom SPI, I2C, RS485/Modbus) alebo zaslať informáciu niektorému z prvkov IQRC (napr. pri prekročení povolenej úrovne CO2 spustiť prostredníctvom relé ventilátor vetrania, prostredníctvom 0-10V nastaviť otvorenie vetracej klapky a hlaviciam zaslať príkaz aby sa zatvorili a zároveň sa zatvorí aktuátor fancoilu a vypne sa ventilátor)

I2C – pripojenie zariadenia využívajúceho komunikačný protokol I2C – možnosť pripojenia CO2 snímača, VOC snímača prípadne iné I2C snímače

RS485 / modbus – konfigurácia zariadenia prostredníctvom RS485, možnosť pripojenia zariadení využívajúcich komunikačný protokol modbus. (aplikácia popísaná nižšie)

Ostatné aplikácie realizované prostredníctvom IQ24 MFD

1. Ovládanie podlahového vykurovania rodinného domu

V rodinnom dome s 8 miestnosťami neboli pri rekonštrukcii dovedené káble od navrhovaných termostatov z miestností do centrálneho rozdeľovača.
V miestnostiach je potrebné osadiť regulačné jednotky IQ24 RCD (IQ24 RCDM), v rozvádzači 1ks IQ24 MFD + 4xrele 2DIN a pripojené termoelektrické pohony.
Potrebný hardvér: 8x IQ24 RCD (IQ24 RCDM), IQ24 MFD basic 4DIN + 4xrele 2DIN
Skript: zariadenie naskriptované tak, aby každé dostupné relé ovládalo jeden termoelektrický pohon na základe požiadaviek priradenej regulačnej jednotky. Možnosť rozšírenia o ďalšie okruhy prostredníctvom 4xFET 2DIN krabičky prípadne prostredníctvom SPI reléovej lišty na max. 16 okruhov (IQ24 MFD basic obsahuje 16 integrovaných aktuátorov a regulátorov).

2. Vzdialený odpočet energií prostredníctvom modbus elektromerov

Vzdialený odpočet spotreby niekoľkých elektromerov s modbus rozhraním.
Potrebný hardvér: IQ24 MFD basic 4Din (neosadené relé a doska vstupov)
Skript: zariadenie dodané pre meranie a vzdialený odpočet od 5 trojfázových elektromerov. Logovací interval nastavený na 30min pre každú z hodnôt celkovej spotreby na fázach L1,L2,L3 (v Ah) pre každý z piatich elektromerov.
logovanie celkovej spotreby z 15ks trojfázových a 5ks jednofázových elektromerov.

Možnosti ďalšieho využitia:
– Meranie a vzdialený odpočet spotrieb pitnej vody z modbus vodomerov (vo fáze prípravy pre polikliniku v Ostrave)
– Vzdialený odpočet údajov akýchkoľvek modbus zariadení.
– Možnosť merania spotreby z elektromerov, ktoré poskytujú informácie o aktuálnej spotrebe zmenou frekvencie optických impulzov prostredníctvom vstupu frekvenčného čítača (možnosť snímať impulzy len jedného elektromeru).

3. Ovládanie dvoch analógových výstupov 0-10V na základe stavu otvorenia regulačných jednotiek


Vzorový príklad:
Za účelom zobrazovania farby radiátora na prezentačnej tabuli systému IQRC.
Potrebný hardvér: IQ24 MFD basic 4Din (neosadené relé)
Skript:
Získavanie stavu otvorenia z dvoch regulačných jednotiek a ich premietanie na výstup A01 a A02
v rozmedzí 0V(0%) – 10V (100%)

Možnosti ďalšieho využitia:
Prepojenie akéhokoľvek zariadenia ovládaného prostredníctvom 0–10V so systémom IQRC
Ovládanie rýchlosti otáčok ventilátora vybraných fancoilov

4. Riadenie trojcestného zmiešavacieho ventilu na základe požiadaviek systému IQRC


Ovládanie teploty vykurovacieho média na základe priemerného stavu otvorenia hlavíc v rozmedzí definovaných ekvitermických kriviek.
Potrebný hardvér: IQ24 MFD basic 4Din
Skript: zadefinovanie ekvitermických kriviek a hraničných odchýlok od aktuálnej krivky. Meranie teploty výstupného vykurovacieho média a spiatočky. Príjem vonkajšej teploty z teplotného snímača prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie 2,4GHz.

Mohlo by vás zaujímať