Podpora

Otázky a odpovede

1. Otázky záujemcov o IQRC systém

Koľko ušetrím na energiách a aká je návratnosť?

plus

Po nasadení zónovej regulácie IQRC sa úspory na energiách pohybujú v rozsahu od 15% do 35%.
O výške úspor a zároveň o rýchlosti návratnosti investície do IQRC rozhoduje niekoľko faktorov.
Rozhodujúca je najmä technologická úroveň regulačného systému používaná pred inštaláciou IQRC,
ktorá vo veľkej miere určuje mieru plytvania pred zavedením zónovej regulácie. Svoju úlohu zohráva
aj účel využívania budovy, prípadne efektivita obsadenosti budovy počas vykurovacích hodín.
V neposlednom rade je výška úspor ovplyvnená aj ochotou (znalosťou) správcu budovy využívať
potenciál systému IQRC po jeho nainštalovaní. V prípade, že správca systému nastaví vykurovacie
režimy v jednotlivých miestnostiach efektívne, výhradne na základe obsadenosti, pracovnej doby,
vyučovacieho rozvrhu a pod., prípadne na základe hygienickej normy, ktoré sú pre jednotlivé
miestnosti zadefinované podľa účelu ich využitia, klesnú spotreby energií na nevyhnutné minimum.
Aj z toho dôvodu sa investičná návratnosť systému IQRC vo väčšine prípadoch pohybuje v rozmedzí 3
– 5 rokov.

Koľko miestností (zón) je možno tepelne regulovať?

plus

Za účelom regulovania (monitorovania) teploty v jednotlivých miestnostiach je možné bezdrôtovo
pripojiť na jednu centrálnu jednotku 665 regulačných a meracích zariadení. V prípade potreby
väčšieho množstva sa jednoducho použije ďalšia riadiaca jednotka, takže IQRC je schopné
vyregulovať aj tie najrozľahlejšie objekty.

Odporúča sa použiť IQRC systém do všetkých typov miestností?

plus

IQRC sa odporúča do všetkých miestností, kde sa počas dňa, prípadne počas inej časovej periódy
(týždenne, mesačne), striedajú rôzne teplotné požiadavky na základe ich obsadenosti, prípadne na
základe meniaceho sa účelu využívania miestnosti. V priestoroch, kde nám počas celej vykurovacej
sezóny stačí jedna nemeniaca sa teplota, odporúčame nainštalovať mechanickú termostatickú
hlavicu, ktorá obmedzí teplotu na požadovanú hodnotu (napríklad archív, sklad a pod.). V praxi
najčastejšie inštalujeme prvky IQRC do kancelárií, tried, učební, hotelových izieb, jedální, telocviční
a pod. Prvky IQRC sa neodporúča inštalovať do priestorov s vysokou vlhkosťou (napríklad sprchy).

Aké sú ideálne objekty pre nasadenie zónovej regulácie?

plus

Výrobné prevádzky (vykurovanie podľa pracovnej doby)
Zónová regulácia je vhodná najmä tam, kde sa pracuje na zmeny. V takých prípadoch sa často stáva,
že jednotlivé vykurovacie vetvy musia byť z dôvodu viaczmennej prevádzky vykurované nepretržite
24 hodín denne, ale obsadenosť niektorých priestorov (napríklad administratíva), ktoré sú ich
súčasťou, býva len 8 hodín denne. Plošné nasadenie IQRC však prináša nezanedbateľné úspory aj
v podnikoch, ktoré fungujú len v jednoduchom 8 hodinovom pracovnom režime.

Školy (vykurovanie na základe rozvrhu)
Triedy, učebne, školské jedálne, kabinety a pod., sú často neekonomicky vykurované aj v časoch, keď
v nich žiadne aktivity neprebiehajú. Dokonca v poobedňajších hodinách sú často zbytočne
vykurované veľké časti školských budov len preto, aby sa zabezpečila tepelná pohoda v niekoľkých
triedach družín, poobedných krúžkov, prípadne telocviční, ktoré sú komerčne využívané do
neskorých večerných hodín. Výhoda mať možnosť riadiť teplotu individuálne po jednotlivých triedach
sa naplno prejavila počas „proti-covidových opatrení “, keď vyučovanie v jednotlivých triedach
prebiehalo len v obmedzenom režime. Prax ukázala, že mať možnosť nastavovať teplotné útlmy
v školských priestoroch mimo vyučovacích hodín, je účinnou zbraňou využívanou v boji proti
„neželaným dodávkam tepla“, ku ktorým sa zmluvní dodávatelia, prípadne správcovia kotolní, za
účelom väčšieho zisku alebo len z nedbanlivosti často uchyľujú. A z tohto dôvodu je súčasťou
inštalácie systému IQRC aj osadenie meračov teploty na jednotlivé vykurovacie vetvy.

Hotely penzióny a ubytovacie zariadenia (vykurovanie podľa obsadenosti)
Vďaka systému IQRC je jednoduché nastavovať teploty v jednotlivých miestnostiach ubytovacieho
zariadenia, vždy na základe aktuálnej obsadenosti. Ovládací softvér IQRC je navyše možné prepojiť aj
s rôznymi rezervačnými systémami, takže správca systému si prostredníctvom softvéru IQRC len
zadefinuje teplotnú požiadavku na komfortnú a útlmovú teplotu pre jednotlivé miestností a o ostatné
je postarané automaticky. Dbať o optimálnu tepelnú pohodu ubytovaných hostí a zároveň
minimalizovať vykurovacie náklady, to je pre každého správcu ubytovacieho zariadenia tá
najdôležitejšia úloha. K tomu im pomôže aj to, že majú k dispozícii vždy aktuálne (on-line) informácie
o nastavenej a aj skutočnej teplote v jednotlivých miestnostiach objektu.

Administratívne budovy (vykurovanie na základe pracovnej doby, účelu využívania)
V máloktorej administratívnej budove je pracovný režim jej zamestnancov, prípadne jej
prenajímateľov, z pohľadu začiatku a ukončenia pracovnej doby rovnaký. Vďaka systému IQRC má
správca budovy možnosti vytvoriť pre každú miestnosť optimálny časovo-teplotný režim, vďaka
ktorému bude objekt vykurovaný (chladený) vždy efektívne. Keďže všetky údaje o nastavených
a reálnych teplotách z jednotlivých miestností sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky, vie správca
(majiteľ) budovy v prípade potreby veľmi jednoducho preukázať, že boli z jeho strany splnené všetky
požiadavky na zabezpečenie tepelnej pohody, určené nájomnou zmluvou, prípadne hygienickou
normou.

Nemocnice a polikliniky (vykurovanie na základe ordinačných hodín, účelu využívania)
Ešte stále existuje veľa zdravotníckych zariadení, kde sú z dôvodu nepretržitej 24 hodinovej
prevádzky pohotovostí či lôžkových oddelení každý deň neefektívne vykurované desiatky ordinácií,
vyšetrovní, čakární mimo ich ordinačné a prevádzkové hodiny. A tie bývajú v mnohých prípadoch len
niekoľko dní v týždni. Systém IQRC je preto pre nemocnice a polikliniky vhodným nástrojom na
znižovanie vykurovacích nákladov na nevyhnutné minimum. Keďže všetky údaje o nastavených
a reálnych teplotách z jednotlivých miestností sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky, vie správca
nemocnice či polikliniky v prípade potreby veľmi jednoducho preukázať, že boli z jeho strany splnené
všetky požiadavky na zabezpečenie tepelnej pohody určené nájomnou zmluvou, prípadne
hygienickou normou. Systém IQRC umožní do systému integrovať aj moduly, ktoré umožnia
rozpočítanie nákladov pre jednotlivé ambulancie.

Zimné štadióny (vykurovanie podľa obsadenosti)
Súčasťou zimných štadiónov je aj veľké množstvo šatní, skladov, kancelárií, ktoré majú rôzne
nároky na tepelný komfort, prípadne sú využívané v rôznych časoch. Niektoré miestnosti sú
obsadené len niekoľko hodín denne, prípadne len v niektoré dni, takže potenciál dosiahnutia úspor je
na zimnom štadióne naozaj veľký.

Čo všetko dokáže regulovať a ovládať IQRC systém?

plus

V súčasnosti dokáže IQRC systém regulovať teplovodné radiátorové vykurovanie pomocou
bezdrôtových termostatických hlavíc IQ24 TH a nástenných regulačných jednotiek IQ24RC .
Odvodená verzia tohto typu nástennej regulačnej jednotky vie slúžiť aj na ovládanie rôznych druhov
elektrického vykurovania. Keďže jeho súčasťou je beznapäťové relé, môže byť využívané aj na
spínanie akýchkoľvek zariadení ON/OFF. Súčasťou IQRC platformy je aj elektrický olejový radiátor IQ
Line Bee, ktorý môže byť v bezdrôtovom systéme kombinovaný aj s inými IQRC prvkami.
Prostredníctvom univerzálneho zariadenia MFD
(MultiFunction Device), je systém IQRC vhodný aj na ovládanie chladenia, klimatizácie, rekuperácie,
vzduchotechniky, prípadne iných technológií zabezpečujúcich automatizáciu budov. Aj z toho dôvodu
je nová rodina nástenných regulačných jednotiek IQ24RC vybavená čidlami na meranie CO2
a vlhkosti.

Koľko ľudí môže mať aktívny prístup do riadenia systému IQRC?

plus

Zvyčajne spravuje celú budovu jeden admin (môže však viac), ale v prípade nájomníkov v budove,
dokáže každý nájomca ovládať svoje zóny individuálne. O tom, ktoré parametre regulačného
systému, prípadne ktoré nastavenia jednotlivých IQRC zariadení môžu títo užívatelia na nižších
úrovniach meniť (okrem základného nastavovania teplotných režimov), rozhoduje hlavný správca
systému, prípadne majiteľ.

Aké užitočné informácie dokáže systém IQRC poskytnúť zákazníkovi?

plus

Odo dňa nainštalovania systému IQRC má zákazník k dispozícii kompletnú históriu údajov
o nastavenej a skutočnej teplote, pre každú miestnosť individuálne. Hodnoty nameraných teplôt sa
zaznamenávajú každých 12 min. a následne sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky. Z uvedených
údajov môže správca budovy získať veľa užitočných informácií, ktoré mu pomôžu odhaliť slabé
stránky vykurovacieho systému, zlý technický stav budovy (úniky tepla), prípadne inak optimalizovať
náklady za energie. Ak má majiteľ (správca) objektu externého dodávateľa tepla, dokáže vďaka tejto „
histórii údajov“ odhaliť „neželané dodávky tepla“, prípadne iný nesúlad s dohodnutými zmluvnými
podmienkami. Majitelia budov môžu vďaka súboru informácií, ktoré sú uložené v riadiacej jednotke,
kontrolovať osoby poverené správou IQRC, či si plnia svoje povinnosti a či nastavujú teploty v súlade
s energetickou efektívnosťou.

Platí sa ročná licencia za používanie systému IQRC?

plus

Neplatí sa žiadny ročný poplatok za licenciu. Kvôli bezpečnosti sa ale raz ročne bezplatne mení
softvérový licenčný kľúč, ktorý je zákazníkom po jeho vygenerovaní zasielaný elektronickou formou.
Túto službu užívateľovi vie prostredníctvom vzdialenej správy ponúknuť aj dodávateľ systému IQRC.

Ako prebieha zaškolenie obsluhy a vzdialená podpora užívateľa?

plus

Zaškolenie prebieha osobne po inštalácii systému IQRC. V prípade že Vám systém nainštalovala spoločnosť Amicus SK, s.r.o a budú mať jej zamestnanci možnosť vzdialeného prístupu, vedia poskytovať poradenstvo aj prostredníctvom telefonického alebo iného spojenia.

2. Otázky ohľadom inštalácie a prvkov

Aké sú nevyhnutné stavebné zásahy do elektrických alebo vykurovacích rozvodov počas inštalácie regulačného systému IQRC ?

plus

Keďže systém IQRC je bezdrôtový, jedinou potrebnou stavebnou prípravou je inštalácia napájačov
k nástenným regulátorom IQ24 RC (do každej regulovanej zóny ide jeden) . Keďže tie plnia
v bezdrôtovom systéme úlohu snímača teploty, vlhkosti, CO2, prípadne routera, musia byť trvalo
napájané z elektrickej siete. Ak je vykurovacia sústava tvorená teplovodnými radiátormi a tieto sú
osadené funkčnými termostatickými ventilmi, nie je potrebné pred konečnou inštaláciou IQRC
systému vykonávať iné zásahy. V prípade, že sú radiátory osadené obyčajnými ventilmi, prípadne keď
tie termostatické už neplnia svoj účel, musí sa vykurovací systém vypustiť a odborná inštalatérska
firma musí realizovať ich výmenu. V prípade že bude nevyhnutné urobiť tento krok, odporúčame
zvoliť termostatický ventil s pripojovacím závitom M30*1,5mm , ktorý je kompatibilný s bezdrôtovou
termostatickou hlavicou IQ24 TH. V prípade, že sa zvolí alternatíva s iným pripojovacím závitom
ventilu, bude nutné použiť vhodnú redukciu, ktorá ale inštaláciu mierne predraží. Samotná inštalácia
prvkov IQRC je následne veľmi jednoduchá a môže sa vykonať aj za plnej prevádzky budovy.
V prípade, že systém IQRC bude okrem funkcie regulácie teplovodných radiátorov plniť aj iný účel,
napríklad ovládať v miestnostiach chladenie, klimatizáciu, vzduchotechniku, prípadne iné prvky
automatizácie budov, môže byť samotná inštalácia systému mierne komplikovanejšia, ale oproti
káblovým systémom stále finančne neporovnateľne lacnejšia.

Je potrebné pred inštaláciou IQRC vykonať hydraulické vyregulovanie teplovodných vykurovacích systémov ?

plus

Vo všeobecnosti platí, že hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy je ideálnou predprípravou na
inštaláciu systému IQRC. V prípade že tomu tak nie je, je potrebné, aby jednotlivé vykurovacie vetvy
boli osadené elektronickými čerpadlami s frekvenčným meničom. Tieto vedia zabezpečiť konštantný
tlak vykurovacej vody v systéme aj v situáciách, kedy sa z dôvodu dosiahnutia požadovanej teploty,
prípadne pri skokovej zmene nastavenej teploty (prechod na útlmovú teplotu) , uzavrie súčasne
prietok vykurovacej vody do veľkého počtu radiátorov. V opačnom prípade by tlak v systéme mohol
prekročiť odporučené hodnoty, čo by malo za následok zvýšenú hlučnosť vykurovacieho systému
a zníženie životnosti termostatických ventilov.

Koľko vydržia batérie v termostatických hlaviciach a existuje aj iné riešenie?

plus

Termostatické hlavice IQ 24 TH sú napájané buď batériami (2×3,6V; 2×2600 mAh) , alebo
prostredníctvom externého zdroja (5V DC). Pri akumulátorovej verzii sa výdrž batérii pohybuje
v rozmedzí 2 až 3 rokov. Nový typ hlavice IQ-24 TH-L (Longlife), ktorý je vybavený batériou s väčšou
kapacitou (17000 mAh), umožní predĺžiť interval výmeny batérie až na 6 rokov, čo je veľká výhoda
najmä u radiátorov, ktoré sú pre servisného pracovníka ťažko dostupné.

Čo je potrebné pre vzdialený prístup na ovládanie IQRC systému?

plus

PC alebo cez webové rozhranie na akomkoľvek smart zariadení.
Internetové pripojenie ktoré umožňuje presmerovanie portov (verejná IP).

Dá sa ovládať systém len centrálne, alebo je možné si teploty v jednotlivých miestnostiach nastavovať prostredníctvom nástenných regulátorov (termostatov)?

plus

Nástenný regulátor, ktorý sa nachádza v každej regulovanej miestnosti, je okrem displeja vybavený aj
tlačidlami plus a mínus. Ich prostredníctvom môže užívateľ miestnosti podľa potreby meniť
nastavenú teplotu, či už v dočasnom alebo trvalom režime. Možnosť zasahovať do centrálne
nastavenej teploty mu ale musí umožniť správca systému IQRC ! V budovách, kde je kladený veľký
dôraz na šetrenie energii, bývajú zväčša tlačidlá na zmenu nastavenia teploty v jednotlivých zónach
softvérovo uzamknuté, prípadne nastavené do režimu, kedy je užívateľovi umožnené požadovanú
teplotu počas zimy len znížiť, prípadne v režime chladenia len zvýšiť. Ako kompromisné riešenie,
ktoré sa osvedčilo najmä vo firmách, kde zamestnanci často pracujú aj mimo pravidelnú pracovnú
dobu, sa využíva funkcia „ dočasná zmena “. Táto umožňuje zamestnancom v jednotlivých
miestnostiach na niekoľko hodín zmeniť centrálne nastavenú teplotu, ktorá je už programom
nastavená do šetriaceho módu, na optimálnu pracovnú teplotu. Po uplynutí tohto času sa
vykurovanie (chladenie) miestnosti opäť vráti do centrálne nastaveného šetriaceho režimu. Všetky
dôležité technické parametre nástenného regulátora, spôsob regulácie, prípadne možnosti jeho
využívania, sa dajú nastaviť pre každú miestnosť, pre každého užívateľa, nájomcu, individuálne.

Je integrovaná softvérová zmena na letný/zimný čas?

plus

Letný a zimný čas sa menia v IQRC systéme automaticky pokiaľ je riadiaca jednotka pripojená na
internet.

3. Užívateľské otázky

Aké teploty sa odporúča nastaviť do časovo-teplotných programov pre najvyššie úspory energie?

plus

Vo všeobecnosti platí, že čím menšiu teplotu miestnosti nastavíme, tým väčšiu úsporu môžeme
dosiahnuť (v režime chladenia opačne). Nastavená teplota by ale mala byť v súlade s hygienickou
normou, ktorá je pre jednotlivé typy miestností podľa účelu ich využívania odporučená. Každé
zvýšenie teploty o 1°C nad rámec odporučenej teploty, znamená približné 6 percentné navýšenie
spotreby energie (neplatí lineárne pre všetky teplotné hladiny). Zároveň, ak sú miestnosti trvalo
prekurované, zintenzívňuje sa vetranie nad rámec nevyhnutnej výmenu vzduchu a veľa tepelnej
energie sa nekontrolovane vypúšťa do ovzdušia. Aj preto je dôležité mať nastavenú teplotu na
hodnotu, ktorá sa približuje pocitovému optimu. To býva vo väčšine prípadoch (školy, kancelárie,
reštaurácie) na úrovni 21°C. Ďalším dôležitým krokom k dosiahnutiu trvalých úspor je vykurovanie
alebo chladenie jednotlivých miestností na základe obsadenosti alebo účelu ich využívania. Pokiaľ
správca systému nastaví v časovo-teplotnom programe primeranú, hygienicky odporučenú teplotu
pre časy, keď sú miestnosti obsadené (napríklad na 21 °C) a zároveň zadefinuje 2-3 stupňový teplotný
útlm pre časové úseky, keď sú miestnosti prázdne (napríklad 18-19 °C), klesnú náklady za vykurovanie
a chladenie na nevyhnutné minimum. Dosiahnuté úspory sa tak v mnohých prípadoch budú
pohybovať v desiatkach percent. Z ostatných faktorov, ktoré vplývajú na našu teplotnú pohodu
a zároveň môžu ovplyvniť výšku úspor, je vlhkosť vzduchu. Ideálne je udržiavať v miestnosti jej
hladinu na úrovni 50 – 60 %. V zime je vlhkosť z dôvodu vykurovania vykurovacími telesami v interiéri
nižšia, preto sa najmä v betónových stavbách odporúča jej zvyšovanie na optimálne hodnoty
prostredníctvom odparovačov vody, prípadne pravidelného zalievania kvetov. A prečo je to dôležité?
Pocitové vnímania teploty je optimálne len pri ideálnej vlhkosti. V prípade, že vlhkosť v miestnosti
dosahuje len 30%, aby sme pocitovo dosiahli rovnaký tepelný komfort, musíme nastaviť na
regulátore o 2 °C vyššiu hodnotu. A to už sa prejaví aj na našej peňaženke.

Dajú sa nastavovať časovo-teplotné programy do všetkých miestností jedným hromadným príkazom?

plus

Áno, je možné vytvoriť jeden časovo-teplotný týždenný režim (alebo iný program) pre jednu
miestnosť a tento skopírovať do všetkých miestností v budove. Ale podľa našej skúsenosti už vieme,
že málokedy sa stáva, že všetky miestnosti bývajú využívané v rovnakom čase, prípadne, že majú byť
v týchto časoch nastavené na rovnakú teplotu. Systém IQRC je nástroj, ktorý umožní nastaviť každú
jednu miestnosť (zónu) z pohľadu regulácie teploty optimálne, bez nutnosti hľadať kompromisy!

Čo treba urobiť po ukončení vykurovacej sezóny?

plus

Po ukončení vykurovacej sezóny treba IQRC systém kvôli šetreniu spotreby batérií v termostatických
hlaviciach, prepnúť do tzv. „letného režimu“. Počas tohto nastavenia komunikujú termostatické
hlavice v energeticky úspornom režime. Počas neho termostatické bezdrôtové hlavice raz za 2 týždne
zatvoria a otvoria termostatický ventil, aby sa eliminoval negatívny vplyv vodného kameňa na
funkčnosť termostatických ventilov. Radiaca jednotka sa žiadnych okolností nevypína a je zapnutá
celoročne.

Prvky

Na stiahnutie

pdf-icon
Špecifikácia prvkov IQRC systému

Slovenský jazyk

Stiahnuť