Domov Blog

Detail článku

Vykurovanie

Analýza úspor nákladov na vykurovanie zónovou reguláciou IQ RC

Vďaka zónovej regulácií a optimalizácií regulovania dokážete ušetriť desiatky percent na vykurovaní.

obrázok blogu

Stúpajúce ceny energií, rastúci počet smerníc z hľadiska energetickej hospodárnosti vo forme európskych noriem, ale aj celosvetovo deklarovaná snaha chrániť životné prostredie, to je niekoľko argumentov, kvôli ktorým je obrovský tlak na šetrenie energií. Z hľadiska spotreby energie sú najväčším spotrebiteľom energie budovy a v nich je najväčšia časť použitá práve na vykurovanie.

Zníženie energetickej náročnosti budovy

Z hľadiska ideálnej tepelnej pohody a zároveň úspor dosiahneme ideálny stav vtedy, ak sa vykuruje len tam, kde to potrebujeme a len vtedy, keď to potrebujeme. To znamená, že neplytváme energiou tam, kde to nie je potrebné. Uvedený stav môžeme dosiahnuť zónovou reguláciou, ktorá zabezpečuje riadenie vykurovania podľa aktuálnej požiadavky na teplo v konkrétnej miestnosti, zóne.

V tomto článku sa spolu bližšie pozrieme na konkrétnu budovu, ktorá takýto systém používa a bližšie sa pozrieme aj na reálne dosiahnuté úspory. Rozoberieme si stav vykurovacieho a regulačného systému pred a po nainštalovaní systému IQ RC.

Popis objektu v ktorom prebehla inštalácia

Objekt, na ktorý sa v tomto článku zameriame je, Zimný hokejový štadión v Skalici. V tomto objekte sa nachádza množstvo miestností s rozdielnym režimom prevádzky. Sú to kancelárie, šatne, ubytovňa pre hokejistov, prenajaté priestory atď. Spolu sa v tomto objekte nachádza 97 miestností, z toho bola požiadavka na individuálne vykurovanie 58 miestností s rôznym časovo teplotným programom. 39 miestností chcel správca regulovať na konštantnú úspornú teplotu a boli osadené obyčajnými termostatickými hlavicami. Jedná sa hlavne o chodby, toalety, rôzne skladové priestory a pod. Spolu sa v celom objekte nachádza 179 radiátorov.

V objekte je nainštalovaný nasledovný počet prvkov systému IQ RC:

IQ 24 TH Bezdrôtová termostatická hlavica: 119 ks
IQ24 RCB Regulačná jednotka: 58 ks
IQ 24 R0B Router (Repeater): 3 ks
IQ 24 GWE-P Riadiaca jednotka PROFESIONAL: 1 ks

Stav vykurovacieho systému pred inštaláciou IQ RC

Radiátory v pôvodnom teplovodnom vykurovacom systéme boli v 25 miestnostiach osadené termostatickými ventilmi a mechanickými termostatickými hlavicami. V ostatných miestnostiach boli radiátory bez regulačných prvkov, preto museli byť pred inštaláciou osadené termostatickými ventilmi.

Vybavenie dvoch kotolní umožňovalo optimálne nastavenie vykurovacej vody na základe ekvitermickej regulácie cez tri nezávislé vykurovacie okruhy. Napriek tomu uvedená regulačná zostava nemohla v žiadnom prípade zabezpečiť úspornú prevádzku v budove, o čom svedčia vysoké prevádzkové náklady na vykurovanie.

Keďže obsadenosť a využívanie jednotlivých miestností je veľmi rôznorodé a časovo individuálne, vedenie zimného štadióna sa rozhodlo pre inštaláciu systému zónovej regulácie, ktorý ako jediný umožňuje centrálne nastavovanie teplôt v každej miestnosti individuálne. Na Obr.1 môžete vidieť pôdorys celého prízemia objektu, ktorého reálne rozmery sú približne 95x100m, čiže budova je pomerne rozľahlá.

Obr 1: Pôdorys celého objektu

Stav vykurovacieho systému po inštalácií IQ RC

Vďaka systému IQ RC už nie je objekt prekurovaný. Väčšina miestností má svoj vlastný časovo teplotný režim. Správca má stály prehľad o nastavených a skutočných teplotách v každej jednej miestnosti. Navyše má prístup aj k historickému prehľadu teplôt. V jednom grafe vidí informáciu o nastavenej a skutočnej teplote, zároveň aj informáciu o percentuálnom otvorení ventilu. Na základe týchto údajov vie vyhodnotiť ako rýchlo sa daná miestnosť vykúri a ako rýchlo sa ochladzuje. Z týchto údajov si vie aj spätne vyhodnocovať efektivitu vykurovania a následne hľadať stále nové možnosti šetrenia.

Na Grafe 1 môžete vidieť reálny priebeh teploty v miestnosti s pravidelnou prevádzkou a v dolnej časti percento otvorenia ventilu. Je vidieť, že už pred dosiahnutím nastavenej teploty hlavica začína ventil postupne uzatvárať a ustáli sa v určitej polohe, kedy ideálne pokrýva tepelné straty miestnosti, v tomto prípade na približne 20 % otvorenia ventilu. Je to dosiahnuté PID reguláciou. Pre zvýšenie prehľadnosti je do jedného grafu vynesená aj krivka percentuálneho otvorenia ventilu, kde 0 °C odpovedá otvoreniu ventilu na 0 % a 10 °C odpovedá otvoreniu ventilu na 100 %.

Graf 1: Priebeh teplôt v miestnosti „šatňa žiaci“

Pre lepšiu ilustráciu na grafe 2 je priebeh nastavenej a skutočnej teploty v miestnosti „verejné korčuľovanie“, ktorá je používaná iba dvakrát do týždňa na približne 2 hodiny. Pred inštaláciou systému IQ RC bola táto miestnosť vykurovaná stále v závislosti na útlmoch celej vykurovacej vetvy, čiže počas celého dňa. Ako vidíme, úspory sú v tomto prípade veľké.

Graf 2: Priebeh teplôt v miestnosti „verejné korčuľovanie“

Vďaka podrobným historickým prehľadom má správca v rukách silný nástroj na analýzu spotreby energie a možnosti hľadať ďalšie úspory. V tomto konkrétnom prípade napríklad správca zistil, že je nutné vymeniť okná v časti ubytovne. Ako vidno z Grafu 3, už aj pri priemernej dennej teplote 2 °C, bolo pre dosiahnutie útlmovej teploty potrebné nepretržite v miestnostiach vykurovať. Bolo to zistené tak, že hlavice boli takmer nepretržite otvorené na 100 %. Na grafe 3 je priebeh z jednej miestnosti v ubytovni. Na grafe je napríklad vidieť aj to, kedy bolo otvorené okno.

Graf 3: Priebeh teplôt v jednej z izieb v ubytovni

Vyhodnotenie úspor

Po porovnaní spotreby plynu za rovnaké obdobie počas predošlého roku sme dosiahli vďaka systému IQ RC nasledujúce úspory:

Porovnávané obdobieDosiahnuté úspory v %
November35 %
December18 %
Január20 %
Tab.1: Dosiahnuté úspory

Na základe týchto čísiel je plánovaná návratnosť investície do systému IQ RC v priebehu 3. vykurovacej sezóny

Záver

Aj napriek evidentnému prínosu tohoto systému sa často stretávame aj s negatívnymi ohlasmi od užívateľov (nie od majiteľov a správcov), súvisí to však najmä so subjektívnym vnímaním tepelnej pohody zo strany užívateľa. Tepelná pohoda pri teplote 22 °C s horúcim radiátorom nie je to isté ako 22 °C s vlažným radiátorom. Prečo je to tak? Na túto otázku si musí odpovedať asi každý sám.

Zo všetkého najdôležitejším zistením je pre nás fakt, že úspory je možné dosiahnuť len vtedy, keď je snaha šetriť, čo často absentuje najmä ak je dodávateľ tepla zároveň správcom vykurovacieho systému, čo je žiaľ v prípade verejných budov veľmi často. A kto v dnešnom svete súkromných firiem zameraných na zisk bude svoje zisky znižovať?

Systém IQ RC je len nástrojom ako úspory dosiahnuť, ale ako efektívne bude použitý závisí od našich zákazníkov, a správcov budov.

Použitá literatúra:
[1] Firemné podklady Amicus SK s.r.o. – Dokumentácia systému IQ RC
[2] Grafické výstupy z programu IQ RC

Mohlo by vás zaujímať