Rozšírenie zónovej regulácie o centrálny dispečing s telemetriou

Dôvody zavádzania telemetrie a centrálneho spracovania informácií

Približne 90% nášho času trávime v interiéri! Pri navrhovaní alebo rekonštrukcii budov je nutné starostlivo dbať o kvalitu vnútorného prostredia. Nešetrime energiu na úkor kvality vnútorného prostredia.
Správne nastavený systém zónovej regulácie, spolu s telemetrickým zberom, spracovaním a vyhodnotením ďalších fyzikálnych veličín, môže výrazne prispieť k identifikácii problémov s hygienou a kvalitou ovzdušia. Tým sa zlepší zdravie, pohodlie a produktivita ľudí, ktorí sa pohybujú v interiéroch budov.

Zdroje telemetrických údajov pre centrálny dispečing v cloude

Telemetrické dáta sú snímané priamo z prvkov systému IQRC, alebo sú do cloudu prenášané cez bezdrôtovú komunikačnú infraštruktúru IQRC:
· priamo z regulačnej nástennej jednotky IQ24 RCDM (hladina CO2, relatívna vlhkosť, priestorová teplota a intenzita osvetlenia interiéru),
· priamo z motorizovaných termostatických hlavíc IQ24 THM (teplota vykurovacej vody, teplota pri hlavici, stupeň otvorenia ventilov),
· zo snímačov ostatných výrobcov pripojených cez univerzálnu jednotku IQ24 MFD (okamžitý výkon, spotrebovaná elektrická energia, tepelná energia, tlak, prietok, počasie v exteriéri a pod.).

Benefity služieb centrálneho dispečingu v cloude

Centrálne nastavovanie a kontrola časovo-teplotných režimov jednotlivých miestností objektu, komplexu objektov až po celú sieť spravovaných budov z pracoviska dispečingu.

Nastavenie individuálnych vykurovacích programov pre každú miestnosť samostatne prostredníctvom mobilnej aplikácie (vhodné napr. pre študentov v študentských domovoch) .
· kalkulácia a udeľovanie bonusov za šetrenie energie
· upozornenie na zbytočné vykurovanie prázdnej izby detekciou hladiny CO2

Zber a štatistické spracovanie produkčných dát, vizualizácia dát, vyhodnotenie spotreby energií až na úroveň jednotlivých miestností, blokov, poschodí, nájomcov, školských tried a pod.
· energetický audit v reálnom čase z akéhokoľvek miesta, aj na mobilných zariadeniach
· edukácia a motivácia detí pre zodpovedné správanie sa, pochopenie problému šetrenia energií
· sprístupnenie vybraných dát systému na web, na sociálne siete, zapojenie tried, škôl do rôznych súťaží

Korelácia jednotlivých priebehov viacerých snímaných veličín v čase umožňuje prediktívnu údržbu, prípadne včasnú detekciu incidentov, napr. :
· zavzdušnený radiátor, nedostatočná teplota vykurovacej vody, zámerne povolená hlavica ventilu;
· prikurovanie si elektrickým priamotopom (zvýšená teplota pri vypnutých hlaviciach v kombinácii s detekciou hladiny CO2).

Zasielanie diagnostických správ (napr. na e-mail správcovi budovy, školníkovi, poskytovateľovi ÚK a pod.).

Diaľková konfigurácia snímačov (napr. nastavenie prahových hodnôt upozornenia na zvýšenú hladinu CO2 a pod.).

Prepojenie s existujúcim systémom správy budovy (BMS) cez OPC UA bránu, pre efektívnejšie využitie senzorov, pokiaľ nimi už budova s BMS disponuje.