Vývoj a výroba

„Vyvíjame a vyrábame sofistikované bezdrôtové technológie pre oblasti regulácie vykurovania a domácej automatizácie. V tejto oblasti sa radíme medzi technologických lídrov na trhu“.

Vývoj

Od začiatku svojej existencie v roku 1999 sa firma Amicus SK s.r.o. a jej zakladatelia Ampra a.s., Štefan Javorský a Juraj Vícen, špecializovali najmä na oblasť regulácie vykurovania – chladenia - klimatizácie. K obchodným aktivitám, ktoré spočívali v autorizovanom zastupovaní firiem Eberle, Eliwell a Ranco pre SR, pribudli v roku 2006 vlastné projekty.

Snahy o realizácie vlastných nápadov vyústili do rozhodnutia rozšíriť firmu o vývojové oddelenie. Nové pracovisko sa od začiatku špecializovalo na vývoj bezdrôtových technológii pre oblasť regulácie vykurovania.

Už počas prvých rokov sa vývojovému oddeleniu podarilo zrealizovať niekoľko významných medzinárodných projektov. Dlhoročné skúsenosti a know-how získané v projektoch zameraných na bezdrôtové aplikácie, zúročila spoločnosť Amicus Sk s.r.o. pri vývoji inteligentného systému IQRC.

Úspešnou realizáciou projektu IQRC sa spoločnosť zaradila medzi technologických lídrov v oblasti bezdrôtového riadenia regulačných systémov vo vykurovaní.

 

 

Výroba

Pri výrobe sa Amicus SK s.r.o. zameriava najmä na kvalitu svojej produkcie. Proces výroby a jej kontrola prebieha v súlade s normami systému riadenia kvality ISO 9001:2000, ktorý je v spoločnosti zavedený od roku 2005.

Dodržiavanie noriem v praxi každoročne preverujú zástupcovia renomovanej rakúskej certifikačnej agentúry QOS. Vysoké nároky na kvalitu kladie spoločnosť Amicus SK s.r.o. aj na dodávateľov elektronických a elektromechanických prvkov, plastových výliskov a ostatných komponentov, potrebných pre výrobu.

Za veľmi dôležitú fázu procesu výroby je považovaná výroba "elektroník". Externe ju pre nás zabezpečuje spoločnosť TNS s.r.o. Slušovice (ČR). Jej prevádzky sú vybavené najmodernejšími technológiami na osádzanie plošných spojov a zároveň je držiteľom certifikátu „ Automotive“, kde sa na kvalitu dáva veľký dôraz. Každá vyrobená elektronika je evidovaná pod vlastným identifikačným číslom a je podrobovaná viacnásobnej vizuálnej a elektronickej kontrole.

Záverečná montáž, naprogramovanie aktuálnou verziou softvéru, záverečný test funkčnosti, výstupná kontrola a balenie prvkov IQRC už prebieha v montážnych priestoroch firmy Amicus v Skalici.

Amicus IQRC: Správna teplota v správnom čase na správnom mieste.
 

Ochrana duševného vlastníctva

Spoločnosť Amicus SK, s.r.o. vytvára vlastnou tvorivou činnosťou nové technické riešenia a vynálezy. Ochranu svojho duševného a priemyselného vlastníctva má podľa interných smerníc zabezpečenú v dvoch základných úrovniach.

Ochrana know-how a technických riešení, pri ktorých je patentovateľnosť nízka, je riešená na základe interných predpisov o utajovaní a nakladaní s dôvernými informáciami. Táto ochrana sa týka predovšetkým čiastkových výsledkov riešenia interoperability jednotlivých členov systému a vývoja algoritmov riadenia vnútorných procesov.

Tu sa javí ochrana mimo registračných princípov ako efektívna, keďže výsledok tohto vývoja je zakomponovaný v konečnom celku tak, že sa dá len obtiažne kopírovať a nedovolene napodobňovať.

Pri ochrane počítačových programov postupujeme podľa autorského zákona, pričom sa už vopred snažíme vylepšiť dôkaznú situáciu v prípadných budúcich sporoch proti porušovateľom práv k našim softvérom a počítačovým databázam.

Súčasťou našich priemyselných práv sú tiež práva na označovanie vo forme ochranných známok. Na spoločnosť Amicus SK s.r.o. sú vedené národné ochranné známky a prihláška národnej ochrannej známky.

Stratégie a dlhodobý zámer rozvoja – zameranie na vývoj

Prosperitu a rozvoj spoločnosti z dlhodobého hľadiska chceme zabezpečiť špecializáciou na oblasť vývoja a výroby technologicky náročných aplikácii s vysokou pridanou hodnotou. Keďže je firma držiteľom know-how z oblasti regulačnej techniky a bezdrôtových komunikácii, bude sa na ne prioritne zameriavať.

Majú veľký trhový potenciál a je predpoklad, že v nasledujúcom období bude dopyt po takýchto zariadeniach narastať. Rozšíriť pole pôsobnosti aj na zavádzanie týchto systémov do praxe a ponúkať služby v oblasti energetického riadenia a optimalizácie vykurovacích nákladov. Na dosiahnutie týchto strategických cieľov bude potrebné vybudovať odborné vývojové stredisko s vysokokvalifikovanou pracovnou silou.

Keďže do nášho projektu je zmluvou o partnerstve zaangažovaná aj vysoká škola, považujeme za strategické využívať odborný potenciál absolventov, ktorí sa pri riešení nášho projektu budú spolupodieľať.

V čo najkratšom čase zabezpečiť certifikáciu vývojového strediska podľa príslušnej normy, ktorá prispeje k vyššej kvalite práce strediska a vyššej akceptovateľnosti jej výsledkov u našich obchodných partnerov. Rozvoj a trvalú udržateľnosť kvality vývojového centra pomôže zabezpečiť aj interná smernica o každoročnom vyčlenení primeranej časti zisku spoločnosti na vývoj nových výrobkov a technológii.

 
alebo